Zásady ochany osobních údajů

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost LiPORTA s.r.o., IČ: 05813409 , vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem , vložka C 39045, se sídlem: Knobloška 47, 412 01 Malíč (dále jen: „Správce”) a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o údaje, které nám sdělíte při poptávce nebo objednání našich služeb:

– Email
– Jméno a příjmení
– Kontaktní a/nebo doručovací adresa, případně fakturační adresu
– Telefonní číslo
– Informace o podnikateli/nepodnikateli (IČO a DIČ u podnikatele)
– Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné

 a dále údaje, které od získáme tím, že používáte náš web.
– IP adresa
– soubory cookies (v případě online služeb) – více o souborech cookies naleznete zde
– případně jiný online identifikátor

 

Proč osobní údaje zpracováváme ?

 1) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smluvního vztahu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
– zpracovávat Vaše osobní údaje na základě plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona (například archivace účetních záznamů) a to i bez Vašeho souhlasu
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2) Účelem zpracování osobních údajů je:
– Výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
– zlepšení kvality našich služeb
– zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


Kdo bude mít přístup k údajům a jak dlouho?

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům v nezbytném rozsahu jsou:
a) Osoby podílející se na dodání zboží/ služeb.

b) Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné správy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetích zemí ani jiným subjektům. Veškerá data jsou ukládána na území zemí EU.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a následně po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Můžete kdykoliv využít některého ze svých níže popsaných práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


Jsou mé osobní údaje v bezpečí?

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technologiemi a postupy, které průběžně kontrolujeme a aktualizujeme. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů. Jedná se o případy, kdy jsou Vaše osobní údaje nezbytné:

– pro splnění všech povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi, poskytnutí služby či produktu
– pro splnění všech obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat některé osobní údaje i bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu
– zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našich webů)

Jaká jsou vaš práva?

Nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

a)  požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme a máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné,

c) požadovat výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,

d) požadovat omezení zpracování údajů,

e) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci,

f) máte právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,

h) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Každé z těchto práv můžete uplatnit na níže uvedených kontaktních údajích. Pokud obdržíme Vaši žádost, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu.

V případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasíláním našich obchodních sdělení, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@liporta.cz. Požadavek je rovněž možné řešit korespondenční cestou na sídlo správce: LiPORTA s.r.o., Knobloška 47, 412 01 Malíč.